Πρόγραμμα: Ψηφιακός Γραμματισμός στην τρίτη ηλικία!

Εξοικείωση σε βασικές διεργασίες της ψηφιακής πύλης Gov.gr
Δωρεάν συμμετοχή – Διαγενεακά σεμινάρια για άτομα από 65 ετών και ένα παιδί ή εγγόνι τους (από Δ’ Δημοτικού και άνω)